@Wurdbreidzjer.nl

S. N. Ateraar (1918-1992)

Meikoarten  noch mear

 

 

 

Herfst

 

dorre blaren

die verklaren

dat de herfst daar is

 

Grijze haren

die verklaren

ook een herfsttij aan


Doch

na de dorre blaren

komt vast het voorjaar weer

Maar

na de grijze haren

komt geen jonkheid meer


                              Japik

 

 

 

Fuj wherom moat ik sa wrotte

Om it dagelijkse brea

Tja wherom moat ik nou fjille

Jouns myn âlde kromme lea

 

Wherom is it op dis wrald

Net what skappelyker deeld

De inkeling hie gâns what minder

Mar 't gehiel in better beeld

                                      Japik

 

 

Nea allinne

As in stoarm
kaem it oer my
en
doe ik dy efterliet
in Goutum
voel er de stilte
ik wier allinne
en dochs
do bist altiid by my
salang ik libje

Memmedei                        


Heit hat it drok                  


de bern                             


se bin er allegeare             


Memmedei                        


heit is allinne                     


mem is nei hjar leste          


restplak gien                      


forline jier                          


doe wiene se de allegeare   


en no                                


is er net ien                          
Mijn Poek

Ik wol noch hiel wat sizze
mar ja it ken net mear
do bist mei rap ontvâllen
en docht myn herte sear

Nea sist wer nei mei heare
nea lusterst wer nei mei
mar ienris sil it barre
dan kom ik wer bei dei

Net mei jilt
mar wol mei leafde
hast do rijkdom
in dis wrâld
derom moast fan mei unthalde
foral as 't straks is boaskje silst
sjoch net nei ûterlik
mar nei innerlik
dan hast do de measte hâld
   


 
                                                                                      Sluis 17 - 7 - 78

Op in moarn yn 'e fekaântie
berigte in pliessjemân
in slüs is in lytsbern berne
hij Jhit sa leauw ik Jan

JanJaap sa wier dyn namme
nei opa Jan en pake Jaap
een skoon kindeke sa sei de flaming
en wier do wiest in moaie knaap

Ien ding is oh sa jammer
do wennit 'st och sa fier
mar wânneer wie dei ek sjogge
do lakest âltyd blier

                                 
    pake

Famke

Ik seach dijn blauwe eagen
en kin mij net in tinke
dat sto in dochter
fan mijn dochter bist
Sjong wurd ik al sa âld
bin ik nou mei beppe troud
mar as ik üt de stoeel kom
om in eintsje te stappen
Ja dan fornim ik it wol.

                   pake


Kleinkind Leentje


Geen ogenblik van ons leven
wordt ons terug gegeven
doch zien wij vaak onzelf
terug in een jongere telg

Jij bent genoemd naar Beppe
Die jij nimmer hebt gekent
Toch hoop ik alle dagen
dat ik in jou
                   haar weer herken

                              pake
 

 

 

 


             LIJDEN

Lijden is het in Piaam
in Balk   in Bokwerd
               en Gersloot
bakker, melkboer en de slager
verdienendaar nog geen
                          droog brood

Als alle grote steden nu eens zorgden
voor woningbouw op 't
                               platteland
hun eigen stad werd beter
                              leefbaar
en dorp en streek weer uit de
                                 brand
Staal
Beton
Moderne woningbouw
en dan
narcissen in een bloembak
tussen een wereld van
Beton
Staal

 

 

Het zijn de geleerden die kalkar maken

Het zijn geleerden die kalkar laken

Als die geleerden het samen niet weten

Waar moeten wij dan heen als leken

 

                                                De domme

 

 

 

 

As ik ien kear sil forsterre

en jim wille sil bedjerre

Wol ik net ha dat jim er om skrieme

want dan kin ik jim wol forgrieme

Think mar och what ha we dochs in spul

mei dy oude deade lul

                                    Japik