@Wurdbreidzjer.nl

Wa is Wurdbreidzjer

 

 

Wurdbreidzjer is WoesteWillem,  op 't stuit fan betsjutting  is 't wol
KoesteWillem
wurde, mar yn in nije dei sol WoesteWillem dân wis 
Wurdbreidzjer wurde.
 
Sa WoesteWillem is dochs Wurdbreidzjer wurde en breid wurden in rigels
oant ferskes en út en troch ek noch sin brei van wurden yn in ferhaal oft
skiednis wât  jo mar wolle.
 
Te drok foar breidzjels no mar sa út en troch alfêst in snjitsje wurdbrei in
pear ferskes in pear rigels, fierders ferskined it sa fluch as ikke de tjid mar
ha, spitich mar mooglik eat wât om nei ût te sjen.


Fierders ha ikke foarnimmens om wurk van myn Pake,  Geert van den Berg,
syn namme Geart Japiks fan'e Tsjongerwâl te publisearjen en ek noch fan
myn Heit Jacob van den Berg, hy neamde himself S. N. Ateraar en makke
syn ferskes yn syn kasboek as der noch plak foar wie.
 
Ken it sa wêze dât ikke in bytsje yn it skaad fan hja stean ken en ikke hja
foetstappen folgje mei yn it oanmeitsjen fan myn ferskes. Yn de line fan
myn famylje,  de fan der Bergjes.
 

En dan  Dochter Marijke, EmTheeWee, binnenkort yeahyeah yeah,

http://www.mtwvdb.nl/ 

wilde zo graag een eigen versje,
voor haar geschreven, op deze site.
Pake heeft dit nooit kunnen doen,
daarom speciaal voor haar, heb ik
mijn best gedaan.

 

 

Een beetje verlegen, ik schrijf zelf ook hoor, is wat ik daarna hoorde.
Dus dat eigen versje verschijnt hier binnenkort en vele malen daarna.
Dat beloofd heel wat, om reden dat ik haar ken, lekker gek, maar toch
weer verder in de lijn van de familie.

Voorbeeld :

 

 

Marijke's Tuincentrum 2000
Zwolle, 5 september, 2006

OFFERTE

Aantal    Omschrijving        Prijs    Totaal

3    Dikke groenzwam        7,40    22,20
10    Groene blauwoogvaren    33,40    334,00
7    Doosje voedingvoorzienig
    voor zomerbloemen        5,00    35,00

Totaal                    391,20


Da's een dure rekening: Maar je wilde het zelf allemaal uit mijn winkeltje meenemen!

1.    De prijzen zijn op eigen risico.
2.    De spullen zijn niet te ruilen tegen geld, wel tegen zeldzame tuinbijzonderheden.
3.    Kom niet zeuren als je niet over groene vingers beschikt.

Met een vriendelijke groet en nadenkelijk blik,

M. T. W. van den Berg,
Marijke's Tuincentrum 2000

 
 
Dân noch spitigernôch is it skriuwen fan Frysk op kompjûters net sûnder tûkelteammen.
Om't de measte kompjûters yn de Feriene Steaten ûntwikkele binne, is der faak net achte
op it ynfieren fan letters dy't net yn it Ingelsk brûkt wurde. Yn it bysûnder is it skriuwen
fan letters mei diakrityske tekens, as ^ ´ ` ¨ œ æ ensafuorthinne. net sûnder mear mooglik.
Ferskate programma's en bestjoeringssystemen binne oanpast oan it ynfieren fan oare tekens
en fral foar grutte talen binne der aparte kaaibuorden makke, mar der is gjin oplossing dy't
foar eltse taal en elts programma jildt. Ikke doch myn best en ferbetterje ken troch in
mailtsje te stjoeren nei @Wurdbreidzjer.nl en wat jo foar it apesturtsje sette wolle is net sa
belangryk it komt altyd oan, ek as der neat foar steat.
                                                             ≈≈≈≈≈≈≈≈≈